ชื่อเรียกทิศทั้ง 8 แบบไทย

ทิศทั้ง 8 แบบไทย


  วันนี้เรามาเสนอทิศทั้ง 8 เช่น เหนือ ใต้  ตะวันออก ตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเราใช้กันและดูว่าจะเป็น

ทิศหลักๆที่เรียกกัน ดูด่านล่างเลยครับว่าชื่ออะไรกันบ้าง


8 ทิศแบบไทย


1. ทิศเหนือ  เรียกว่า   ทิศอุดร


2. ทิศใต้ เรียกว่า   ทิศทักษิณ


3. ทิศตะวันออก  เรียกว่า   ทิศบูรพา


4. ทิศตะวันตก เรียกว่า   ทิศประจิม


5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียกว่า   ทิศอีสาน


6. ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เรียกว่า   ทิศอาคเนย์


7. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เรียกว่า   ทิศพายัพ


8. ทิศตะวันตกเฉียงใต้  เรียกว่า   ทิศหรดี

รูปทิศทั้ง 8 


    ตัวอย่างเช่นการเรียกชื่อดินแดนที่ไทยเคยเสียไปตอนยุคล่าอาณานิคม คือ

มณฑลบรูพา คือ ดินแดนส่วนทาทิศตะวันออกของสยามหรือในเรื่องมังกรหยก ที่

พูดถึง 5 ยอดฝีมือแห่งยุคซึ่งจำแนกออกเป็น แต่ละทิศๆ เช่น ยาจกอุดร  ,  กลาง

อิทธิฤทธิ์  , มารบูรพา  , ราชันย์ทักษิณและ พิษประจิม หรืออย่างเช่นการเรียก

เอเชียอาคเนย์ ก็คือการใช้เรียกอาเซียน หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่

ประเทศไทยเราตั้งอยู่นั่นเอง  >>> ทิศทั้ง 8 เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกทิศทั้ง 8 แบบไทย  ทิศทั้ง 8 แบบไทย ที่บางคนยังไม่รู้ลองดูกันครับ