แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ภาษาน่ารู้ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ภาษาน่ารู้ แสดงบทความทั้งหมด

โภคาภิเษก คือ
โภคาภิเษก คือ 

    ผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่ง รู้ราชธรรมขึ้นเป็นกษัตริย์ ผู้ที่มีชาติตระกูลดี อยู่ในธรรมบริสุทธิ์

(เป็นคนดีนั่นเอง) มียศศักดิ์เงินทอง เข้าขั้นมหาเศรษฐี บริวารและทรัพย์สมบัติอันรุ่งเรือง

สมบูรณ์พร้อม ที่เหมาะสมแก่การขึ้เนเป็นกษัตริย์สมควรที่จะเป็นสมเด็จพระมหากษัตริย์

อันจะเป็นเจ้าพิภพปกครองอาณาประชาราษฎรทั้งหลาย  ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรได้รับ

ประโยชน์มากมายจากการ โภคาภิเษก และต้องเป็นคนที่รู้จักราชธรรม ตราชูธรรม

ทศกุศล เช่น ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่

พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรมของนักปกครอง

ดังนี้


1. ทาน การให้ คือ สละทรัพย์สิ่งของ บำรุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์


2. ศีล  มีคสามประพฤติอันดีงามไม่ให้มีความเสื่อมเสีย


3. ปริจจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุข เพื่อประชาชนและบ้านเมือง


4. อาชชวะ  ซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต


5. มัททวะ มีความอ่อนโยน   มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือองค์

งามสง่าเรียบร้อย


6. ตปะ   ยับยั้งอารมณ์ไม่มัวเมาลุ่มหลงกิเลสตัณหาไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นใน

ความสุขสำราญและความปรนเปรอ


7. อักโกธะ  ไม่โมโก โกรธ กริ้วกราด ระงับความขุ่นเคืองในใจได้


8. อวิหิงสา  ไม่เบียดเบียน กดขี่ ขูดรีด ราษฎร


9. ขันติ มีควสามอดทน อดกลั้น ต่อความยากลำบากทั้งทางกายและใจ เช่น

การทำงานหนัก การโดนดูถูกเหยียดหยามเสียดสี


10. อวิโรธนะ  วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม มีควมยุติธรรม เที่ยงธรรม

ไม่เอนเอียงหวั่นไหวต่อคำพูดและการกระทำ


อินทราภิเษก คือ
อินทราภิเษก คือ 

การให้เทวดารับรองว่าเป็นกษัตริย์  บางทีก็ใช้คำว่าเทวาภิษก  ซึ่งแยกได้ 3 ลักษณะคือ


สมเด็จอมรินทราธิราชเอาเครื่องปัญจกกุธภัณฑ์ ทั้งห้ามาถวายเมื่อจะได้ราชสมบัติ

เสี่ยงทายบุษยพระพิชัยราชรถมาจรดฝ่าพระบาทด้วยฤทธิอำนาจวาสนาบุญนั้น

เหาะเหินมาโดยนพดลอากาศมีฉัตรทิพย์โอภาสมากางกั้น


อินทราภิเษก คือพระราชพิธีเกี่ยวกับความเป็นพระจักรพรรดิราช  เพื่อสถาปนา

พระอินทร์ให้กลับคืนอีกครั้งเป็นพระราชาแห่งทวยเทพเหนือจอมเขาพระสุเมรุ

ถือเป็นสัญลักษณ์ของพิธีอภิเษกพระจักรพรรดิราชให้ปกครองโลก เสมือนเทพ

กลับมาครอง เป็นการเปรียบเหมือนได้รับการยอมรับจากเทพ ซึ่งแน่นอนแตกต่าง

จากคำว่าปราบดาภิเษกที่ต้องผ่านการสู้รบ อย่างห้าวหาญเพื่อขึ้นอำนาจ


พระราชพิธีอินทราภิเษกเป็นงานใหญ่ของยุคอยุธยา นั้นต้องมีการละเล่นโรงมหรสพ

นับเดือน และมีพิธีสำคัญได้แก่


1. ตั้งเขาพระสุเมรุเป็นสัญลักษณ์พระอินทร์


2. ตั้งเขาไกรลาสเป็นสัญลักษณ์พระอีศวร (พระศิวะ)


3. ที่ตีนเขาพระสุเมรุ สร้างรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์


4. เล่นชักนาคดึกดำบรรพ์ เรียกว่าเป็นการกวนเกษียรสมุทร


กวนเกษียรสมุทรตามคติฮินดูในศาสนาพราหมณ์ เพื่อสถาปนาพระอินทร์ให้กลับคืน

อีกครั้งเป็นพระราชาแห่งทวยเทพเหนือจอมเขาพระสุเมรุหลังจากกวนเกษียรสมุทร

ถือได้เป็นสัญลักษณ์ของพิธีอภิเษกพระจักรพรรดิราชให้ปกครองโลก

ปราบดาภิเษก คืออะไร
ปราบดาภิเษก คืออะไร

 ปราบดาภิเษก คือ การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ ที่ได้มาด้วยเลือด บังลังค์เลือด

(อาจจะดูแรงไปแต่ในความหมายคือ) พระราชพิธีอภิเษกของพระเจ้าแผ่นดินที่ได้

อำนาจมาจากการรบชนะข้าศึก ใช้กำลังอำนาจในการรบพุ่ง ได้บ้านเมืองหรือ

สามารถจัดการกับผู้ต่อต้านผู้ที่ขัดตนเองจนสามารถขึ้นครองความเป็นใหญ่ได้และ

มีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรูทั้งปวง  ซึ่งต่างจากการราชาภิเษก ที่เป็นการเชิดชูขึ้นโดย

การแต่งตั้งตามสายเลือดหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การปราบดาภิเษกนั้น

อาจจะหมายถึง การที่จะต้องปราบกบฏก่อนครองราชย์ นั่นเรียกได้ว่าการครองราชย์

ที่ผ่านการปราบอริราชศัตรูมาแล้วเช่นกัน ซึ่งนับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหารรบแย่ง

ชิงดินแดน การเปลี่ยนราชวงศ์ ปฐมกษัตริย์ที่รบพุ่งชิงดินแดน หรือการแย่งอำนาจ

กันของชนชั้นปกครองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์ ผู้ชนะได้ขึ้นครองราชย์

จนเรียกว่าการ ปราบดาภิเษก

เลี่ยงบาลี คืออะไร หมายถึงอะไร
เลี่ยงบาลี คืออะไร หมายถึงอะไร

     ภาษาน่ารู้วันนี้จะมา นิยามความหมายของคำว่า เลี่ยงบสลีให้สำหรับคนไม่ยังไม่เข้าใจ

นะครับ ว่าคำว่า " เลี่ยงบาลี " นั้นหมายความว่าอย่างไรและมันคืออะไรกันแน่


นิยามของ การ เลี่ยงบาลี คืออะไร หมายถึงอะไร


 การพูดหรือตีความให้ตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์จากเรื่องแย่ๆที่ดูร้าย

กลายเป็นไม่มีอะไร


เลี่ยง คือ ลักษณะอาการที่บ่ายเบี่ยง ออกไปจากแนวเดิม ออกไปไม่พูดถึงเรื่องนั้น


บาลี คือ ภาษาที่ใช้เป็นหลักในพระไตรปิฎก


พอเอามารวมกัน ก็หมายถึง เป็นการบ่ายเบี่ยงหลบหลีกกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

ในเชิงเปรียบเทียบคือ เอาไว้ใช้เลี่ยงความผิดหรือทำให้ตัวเองได้ประโยชน์เป็นเทคนิค

ในการหลบหลีก เรื่องราวที่ผิด หรือต้องการจะช่วยเหลือคนอื่น แต่ก็คือการไม่พูด

ความจริงอยู่ดี เป็นการหาช่องโหว่ของระบบกฏเกณฑ์ต่างๆ แล้วใช้การเลี่ยงบาลีเพื่อ

ให้ตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ผิดในกรณีต่างๆ เช่น นายจอดรถในที่ก้ามจอด เอ้าแต่ผม

แค่หยุดรถแปปนึงไม่ได้จอดซักหน่อยหรือ ผมมาพัฒนาที่นี่เพื่อสร้างความเจริญให้กับ

หมู่บ้านของเรา บลาๆๆ (แต่ความจริงแล้วกำลัง จะสร้างห้าง สร้างฏรงงานที่กระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน)แต่ไม่นำความเหล่านั้นมาบอก (แหงละใครจะบอกละ)

กลับใช้คำสวยหรูมากมายเข้ามาแทนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นด้วย

หรือ เช่น แฟนสาวบอกให้ฝ่ายชายสัญญาสาบานต่อหน้าหลวงพ่อวัด ...  ว่าจะไม่นอกใจ

ไปมีคนอื่น แต่ฝ่ายชายหัวหมอ เลี่ยงบาลี สาบานไปว่า ชีวิตนี้จะมีภรรยาคนเดียวคือน้อง

เห็ดหูหนู (มีภรรยาแค่คนเดียว แต่มีกิ๊กเป็น 10)

    หรือ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศสารขัณฑ์แลนด์ แดนสนทยาโดนกดดันเรื่องการ

ทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน จนหมดความไว้วางใจและแฟนบอลเรียกร้องให้ตรวจสอบและ

ลงโทษ แต่สมาคมฟุตแห่งประเทศสารขัณฑ์แลนด์ แดนสนทยากลับ ให้ไปสาบานกับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทน (โครตน่าขำ คิดได้ยังไง) แล้วถ้อยคำสาบานที่ต้องพูดว่า ถ้าทำหน้าที่

โดยขาดความสุจริต ขอให้.... กลับกลายเป็นคำปฏิญาณตน ซะเฉยเลยทั้งๆที่จะบอกว่า

ไปสาบาน เป็นการเลี่ยงบาลี 2 ชั้น ชั้นแรกคือไม่ตรวจสอบ ไปสาบานเพื่อให้แฟนบอล

เชื่อถือ ชั้นที่ 2 เลี่ยงบาลีในคำสาบานอย่างที่ควรจะเป็นให้กลายเป็นคำปฏิญาณตน

แกมปฏิเสธ ความผิดที่มีคนสงสัย ฮั่นแน่ เรื่องเลี่ยงบาลีนี่ คนอยู่ระดับนักบริหาร

นักการเมืองถนัดที่สุดนะครับบอกเลย

  หรือในทางที่เบาๆก็คือจะบอกเด็กน้อยที่เพิ่งเสียพ่อไปยังไง ว่าพ่อเขาตายแล้ว จะบอกว่า

ตายไปเด็กคงเสียใจหนัก เลยเลี่ยงบาลี ใช้คำอื่นและความหมายดูดีเช่น พ่อขึ้นสวรรค์ไป

คอยดูแลหนูอยู่ไง


หรือ (หรือเยอะจัง สอบตกเขียนบทความนะแบบนี้ 555+) พ่อติดคุก 10 ปี บอกเด็ก

เด็กคงงอแงทั้งวันหรืออายเพื่อนแน่ๆ ไม่กล้าสู้หน้าคน ก็เลี่ยงบาลีบอกไปว่า พ่อเขาไป

ทำงานต่างประเทศหลายปีนะลูก จะได้หาเงินมาส่งหนูเรียนสูงๆ หนูรอพ่อกลับมานะครับ

อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปจ้าออกแนวแบบศรีธนญชัย แต่จะใช้ในทางที่ดูดีหรือ หลอกลวงก็

อยู่กับคนใช้ เหตุผล และสถานการณ์นั้นๆนะจ๊ะ


เอาไว้เป็นความรู้รอบตัว*


หรือทำความเข้าใจเอาไว้ครับ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม


คำนิยามของคำว่า " เคยดูบอลหรือเปล่า ? "
คำนิยามของคำว่า " เคยดูบอลหรือเปล่า ? "

  ทำไมเวลาถามเรื่องฟุตบอล ถึงชอบตอบว่า "เคยดูบอลหรือเปล่า?"  ทำไมคำนี้ถึงพูด

ใช้แสดงความเห็นแบบโดดๆ โดยไม่มีคำอธิบายอะไรในตัวมันเลย มักจะมีคำนี้ออกมาใน

ทางที่โต้แย้งหรือถกเถียงกัน วันนี้ลองมานิยามกันดูว่าคำนี้มีความหมาย และภาพรวม

ของมันไปในทางไหนได้บ้าง เอาไว้เป็นความรู้รอบตัว*กันครับอยู่ในหมวดของ ภาษาน่ารู้*

แล้วกันนะครับ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความหมายและภาษา


1. เคยดูบอลหรือเปล่า : คือความมหายตรๆเลยว่าเคยดุบอลไหม ถามแบบ นิยามดีๆ

(แต่นิยามแบบนี้มีน้อย)


2. ความเห็นต่างไม่เห็นด้วย : คือคนที่ถูกถามอาจแสดงความเห็นแล้วคนถามไม่

เห็นด้วย อย่างแรงเลยถามแบบนั้นออกไปเพื่อเป็นการกระทบกระแทกโต้ตอบ


3. ดูบอลเป็นหรือเปล่า : คือบางครั้ง กติกาฟุตอลมันมีมากและต้องทำความเข้าใจ

มากกว่าที่เห็น อย่างโดนทำฟาล์ว แต่กรรมการไม่เป่าเพราะเป็นลูกได้เปรียบ

แต่นายเอ โวยวายไม่รู้เรื่อง นายบีเลยถามด้วยความรำคาญว่า ดูบอลเป็นรึเปล่า


4. คนไม่เคยดูบอลสินะ : ถึงได้แสดงความเห้นแบบนี้ออกมา (น่าจะเป็นความคิดเห็น

หรือพูดออกมาจากคนที่ไม่มีความรู้ ซึ่งมีหรือไม่มีอยู่ที่คนฟังว่าจะคิดเช่นไร)แต่ไม่

สามารถบอกได้ว่าคนพูดนั้น รู้เรื่องจริงหรือไม่ เพราะถ้าคนพูด พูดในเหตุผลที่เหมาะสม

แต่ไม่เข้าหูคนฟัง อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนฟังเองที่จะตัดสิน ไม่มีใครผิด


5. คำตอบเท่ๆ : ตอบแบบกำปั้นทุบดินเท่ๆ แล้วไม่อธิบายต่อ เอาไว้ข่มผู้อื่น


6. เหยียดหยามดูถูก : ตามนั้น ทำเท่ดูถูก


7. คำถามเพื่อโชว์ภูมิไว้ข่มผู้อื่น : โชว์ภูมิว่าเอ้ยเอ้งดูบอลเป็นเปล่าวะ ไม่ได้เรื่อง

บลาๆๆๆ


8. ถ้าเคยดูจะไม่พูดแบบนี้ : คือคนพูดอาจจะพูดอะไรที่ไร้ซึ้งสาระมากจนทำให้

คนฟังถามแบบนี้ออกมา เพราะที่พูดมาอาจไม่เข้าเรื่องเข้าราวอย่างแรง


เลยต้องถามจี้จุดใจดำว่า เคยดูบอลหรือเปล่า ที่ปากพ่นๆออกมาแต่ละคำหนะ

เคยดูไหม ถามจริง (อะไรทำนองนี้) เช่นทีมชาติไทยชุด AFF*ทำไม ไม่เอากองหลังดีๆ

มาเล่นแทนธนบูรณ์ บลาๆ (ในเมื่อหลังเจ็บและเปลี่ยนผู้เล่นในทัวร์นาเม้นท์ไม่ได้)

จะให้ไปเอากองหลังจากไหนมาเพิ่ม
ราศีภาษาอังกฤษ (Zodiac)
ราศีภาษาอังกฤษ (Zodiac)


  Zodiac หรือจักรราศี ภาษาอังกฤาวันนี้เราจะมาดูกันว่า ราศีต่างๆหรือราศีเกิด

ของเรานั้นมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกัน  หลังจากที่เราได้เคยนำเสนอ

เดือนและตัวย่อในภาษาอังกฤษ* ไปแล้ว วันในภาษาอังกฤษ*ก็ไปแล้ว

ทิศในภาษาอังกฤษ* ก็ไปแบ้วเอ้ยแล้ว วันนี้เราเลยจะมานำเสนอราศีในภาษา

อังกฤษดูว่า มีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันบ้าง ทั้ง 12 ราศี


ราศี (Zodiac)


1. Aries ( แอรีส ) : ราศีเมษ  มีสัญลักษณ์เป็น แกะ


2. Taurus ( ทัวอัส ) : ราศีพฤษภ  มีสัญลักษณ์เป็น วัว


3. Gemini ( เจเมนี่ ) : ราศีเมถุน  มีสัญลักษณ์เป็น คนคู่


4. Cancer ( แคนเซอร์ ) : ราศีกรกฎ  มีสัญลักษณ์เป็น ปู


5. Leo ( ลีโอ ) : ราศีสิงห์  มีสัญลักษณ์เป็น สิงโต


6. Virgo ( เวอร์โก้ ) : ราศีกันย์  มีสัญลักษณ์เป็น หญิงสาว


7. Libra ( ลิบร้า ) : ราศีตุล  มีสัญลักษณ์เป็น คันชั่ง


8. Scorpio ( สคอร'พิโอ ) : ราศีพิจิก  มีสัญลักษณ์เป็น แมงป่อง


9. Sagittarius ( ซาจิสแทเรียส ) : ราศีธนู  มีสัญลักษณ์เป็น คนยิงธนู


10. Capricorn ( แคปปิคอน ) : ราศีมังกร  มีสัญลักษณ์เป็น แพะทะเล


11. Aquarius ( อควาเรียส ) : ราศีกุมภ์  มีสัญลักษณ์เป็น ผู้ชายถือคนโทน้ำ


12. Pisces ( ไพซ์ซีส ) : ราศีมีน  มีสัญลักษณ์เป็น ปลา


หลายๆท่านคงชอบการดูดวงชะตาตามราศีกันนะครับรู้ว่าตัวเองราศีอะไรแบบไหน

แต่อย่าไปงมงายกันเน้อ เอาความรู้มาฝากจ้า


อวทม คืออะไร

อวทมอวทม  บางคนก็สงสัยโดยเฉพาะเด็กใหม่ๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์ (เอ๊ะเดี๋ยวๆ) 

เอาเป็นว่าคำนี้มันนานมาแล้วครับปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่บ้างตามหนังสือรถ แต่ก็ไม่

มากแล้วมั้งไม่ได้ดูหนังสือรถมานานเป็นปีละลืมเลย อวทม นั้นคืออะไร

อะมามะเรามาแยกกันทีละตัวเลยดีกว่าครับ


= แอร์


= วิทยุ


= เทป


= แม็กซ์ (ล้อแม็กซ์)


ใช่แล้วครับมันคือตัวย่อในออฟชั่นของรถแต่ละคัน (แล้วทำไมต้องย่อละ ) ก็เวลา

เขียนหรือพิมพ์ลงบนหนังสือมันยาวครับเปลืองเนื้อที่เขาเลยย่อให้เหลือ 4 ตัว

เป็นอันเข้าใจกัน เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งเพราะใช้ ซีดี หรือ แบบต่อพอร์ทยูเอสบี

หัวเสียบหลายแบบกันหมดแล้ว เทปคงหายากแล้วแหละ มันคือตัวย่อเท่านั้ครับ

ไม่มีอะไรมากเรียกให้เข้าใจตรงกันและกระชับสั้นๆ เวลาเขียนจะได้ไม่เปลือง

เนื้อที่ในหนังสือรถมือสอง ขายรถ ราคารถบ้าน รถมือสองประมาณนี้บางคนแปล

อวทม ว่า อมไว้ทำไม (คายมานะ ฮ่าๆ) ภาษาน่ารู้ ครับรู้ไว้ไม่เสียหาย

ความรู้รอบตัวประดับสมองเราเนอะๆ
วันในภาษาอังกฤษ สีประจำวัน


วันในภาษาอังกฤษ         One หรือ วัน  .... ???? ไม่ใช่นะครับ วัน หรือ Day ทั้ง 7 วันของสัปดาห์ (Week)ใน

ภาษาอังกฤษเขียนว่ายังไงบ้างติดตามเรื่องเกี่ยวกับคำและภาษาความหมายต่างๆได้ที่
วันอาทิตย์   ภาษาอังกฤษคือ   Sunday   (ซันเดย์)   --> สีแดง


วันจันทร์   ภาษาอังกฤษคือ   Monday   (มันเดย์)   --> สีเหลือง


วันอังคาร   ภาษาอังกฤษคือ   Tuesday   (ทิวซเดย์)   --> สีชมพู


วันพุธ   ภาษาอังกฤษคือ   Wednesday   (เวนซเดย์)   --> สีเขียว


วันพฤหัสบดี   ภาษาอังกฤษคือ   Thursday   (เธอซเดย์)   --> สีแสด


วันศุกร์   ภาษาอังกฤษคือ   Friday   (ไฟรเดย์)   --> สีฟ้า


วันเสาร์   ภาษาอังกฤษคือ   Saturday   (แซทเทอเดย์)   --> สีม่วง


 >> ชื่อเดือนภาษาอังกฤษ 

ชื่อวันในภาษาอังกฤษ
SOS คืออะไร

SOS คืออะไร 


             ตอบ SOS อาจจะ ย่อมาจาก Save Our Souls(โปรดช่วยรักษาวิญญาณของเรา)

(เซฟ อาวเวอรฺ โซลส์) เป็นคำ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือ เมื่อ

เวลามีเหตุคับขันใช้ในการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การขอความช่วยเหลือ เมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นรหัสมอร์สไว้ใช้เมื่อในภาวะฉุกเฉินเป็นสัญญาณแสดงภัยพิบัติสากล

(...  ––– ...) รหัสมอร์ส จุด 3 ขีด 3 จุด 3 ซึ่งบัญญัติตั้งแต่ปีค.ศ.1908 ให้เป็นสัญญาณ

แสดงภัยพิบัติสากล... คือตัว S --- คือตัว O ... คือตัว S ได้เป็น SOS เป็นรหัสมอร์สที่ง่ายมากและสะดวกที่

จะใช้ขอความช่วยเหลือที่เร่งด่วนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในเหตุรายทางทะเล เพราะ ชาวเรือ

ใช้แค่รหัสมอร์สในการติดต่อสื่อสารโดยเฉาะในเหตุด่วนเหตุร้ายเช่น เรือประสบอุบัติเหตุ

เรือจะล่ม ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ บางคนอาจจะแปลว่า Save Our Ship (ช่วย

เรือของพวกเราด้วย) หรือ Save Our Sea ก็ได้ (ใช้ในเรือ) แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่

ภาษาที่ใช้สื่อสารปกติหรอกครับไม่น่าจะมีคำแปลเพราะเป็นแค่รหัสมอร์สที่เข้าใจตรงกัน

ว่า ข้อความช่วยเหลือในเหตุคับขันอย่างเร่งด่วน  ศึกษารหัสมอร์สได้ ที่นี่ ครับ เอาไว้

เป็นสาระ ความรู้ ว่า SOS  มันคือรหัสขอความช่วยเหลือแล้วกันครับ

SOS คืออะไร สำหรับท่านที่สงสัยมานานคงพอทราบคตำตอบกันบ้างแล้วนะครับ12 เดือนในภาษาอังกฤษ & ตัวย่อ

เดือนในภาษาอังกฤษ & ตัวย่อ


เดือนในภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน มีทั้งตัวย่อของเดือน ทั้งของภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษถือเป็นเกร็ดความรู้ ตัวย่อต่างๆไทย & อังกฤษ เล็กๆน้อยๆ มานำเสนอ

กันครับ
เดือนในภาษาอังกฤษ & ตัวย่อ ( ไทย & อังกฤษ )


1.เดือน มกราคม (ม.ค.) = January (Jan.)


2.เดือน กุมภาพันธ์  (ก.พ.) = February (Feb.)


3.เดือน มีนาคม  (มี.ค.) = March (Mar.)


4.เดือน เมษายน  (เม.ย.) = April (Apr.)


5.เดือน พฤษภาคม  (พ.ค.) = May (May)


6.เดือน มิถุนายน  (มิ.ย.) = June (Jun.)


7.เดือน กรกฎาคม  (ก.ค.) = July (Jul.)


8.เดือน สิงหาคม  (ส.ค.) = August (Aug.)


9.เดือน กันยายน  (ก.ย.) = September (Sep. or Sept)


10.เดือน ตุลาคม  (ต.ค.) = October (Oct.)


11.เดือน พฤศจิกายน  (พ.ย.) =  November (Nov.)


12.เดือน ธันวาคม  (ธ.ค.) = December (Dec.)


>>> ภาษาน่ารู้

12 เดือนในภาษาอังกฤษ & ตัวย่อ
ไฮแจ็ค Hijack คือ

ไฮแจ็ค Hijack 


ไฮแจ็ค Hijack คือ การจี้ปล้น บีบบังคับ, ปล้นกลางทาง ใช้กำลังเข้ายึด (โดยเฉพาะ

ยานพาหนะ)และยังสามารถหมายถึงการจี้เครื่องบิน หรือ aircraft hijacking, skyjacking

หรือจะเรียกว่า ไฮแจ็คเฉยๆก็เป็นที่รู้กัน และยังใช้เกี่ยวกับการปล้น บีบบังคับกลางทาง

อย่าง เรือ, รถไฟ ได้อีกด้วยไม่มีไรมากครับ เอาไว้เป็นความรู้รอบตัว ละกันครับเผื่อใคร

ยังไม่รู้ ในเรื่องภาษา

ไฮแจ็ค Hijack

     ส่วนใหญ่การไฮแจ็คนี้ในปัจจุบันมักทำโดยสลัดอากาศ เพื่อต้องการอะไรบางอย่าง

หรือ ผู้ก่อการร้ายที่ต้องการจะต่อรองกับรัฐบาลหรือไม่อย่างนั้นก็คือการไฮแจ็คเครื่องบิน

ไปชนตึก ทำลายเป้าหมายในเขตเมืองให้ได้รับความเสียหายมากที่สุดอย่างเหตุการณ์ 911

(ไนน์วันวัน) ที่ชนตึกแฝด เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์นั่นเองหรือในตอนนี้ (เดือนมีนาคม 2014)

ที่ทางการมาเลย์ออกมาให้ข่าวยอมรับแล้วว่าเครื่องบิน MH370 ของตนถูกไฮแจ็คจาก

ทะเลจีนใต้วกข้ามกลับไปยังแถบ มหาสมุทรอินเดียว (ประเด็นนี้จบไป)


        หรือบางครั้งการไฮแจ็คเพื่อลักพาตัวบุคคลสำคัญทางการเมืองทางเทคโนโลยี

ทางทหาร หรือเพื่อต่อรองเอาอะไรสักอย่างของผู้ไม่หวังดีส่วนมากการไฮแจ็คเครื่องบิน

มักจะเกิดการสูญเสียซะเป็นส่วนใหญ่ อาจเกิดจากนักบิน หรือลูกเรือ ที่อาจเป็นคนรู้เห็น

กับสลัดอากาศหรือกระทำการบางอย่างให้นักบินต้องทำตามหรือกำจัดลูกเรือและนักบิน

ซึ่งไม่ง่ายมักต้องรู้ข้อมูลการบิน ข้อมูลเครื่องลำนั้นแหละรู้รหัสลับที่นักบินจะรู้กันกับลูกเรือ

ในแต่ละเครื่อง และยังพอมีเวลาให้แจ้งกลับไปยังศูนย์ภาคพื้นดินว่าเกิดเหตุการณ์ ฉะนั้น

การจี้เครื่องบินถือว่ายากมาก ใครที่ทำได้มักจะต้องได้รับการช่วยเหลือทางใดทางนึง

หรือต้องเตรียมตัวศึกษาข้อมูลต่างๆมาอย่างดีเพราะเครื่องบินในปัจจุบันนั้น มีระบบติดตาม

ส่งสัญญาณมากมายทั้งในตัวเครื่องบินอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ภาคพื้นดิน ดาวเทียม รวมถึง

ตัวเครื่องยนต์ก็มีการส่งข้อมูลกลับไปยัง ผู้ผลิตทุกครั้งถ้าเครื่องบินหายไปจากจอเรดาห์หรือ

ออกนอกเส้นทางก็จะตามสืบได้จากอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้
อวป. คือ

อวป. แปลว่าอะไร


          อวป. ย่อมาจากคำว่า อาวุธปืน ใช้เรียกง่ายๆสั้นๆไม่ยาวที่จริงคำว่า อาวุธปืน

มันก็ไม่ได้ยาวนะแต่มันเป็นตัวย่อที่สะดวกกว่าต้องมาพิมเต็มๆ

อวป. คืออะไร


      ยกตัวอย่างเช่น มีคนถามในเว็บอร์ดว่า เรือรบไทยเมื่อทำการปรับแต่งอัพเกรด

ใหม่รอบนี้จะสามารถทำให้ทันสมัยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไหม


   มีคนมาตอบว่า : ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะเรือลำนี้ใช้งานมาหลายสิบปีแล้วไม่

สามารถอัพขึ้นให้มาเทียบรุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยได้แต่คงจะดีขึ้นกว่าเดิมมากเพราะจะมี

การปรับตำแหน่ง อวป.  และเสริมเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมกว่าเดิมใช้งานได้หลาก

หลายมากขึ้นหรือ การขอ ป.12 (ใบอนุญาตพกพา อวป.) นั้นมีหลักเกณฑ์ในการขอ

และทำอย่างไรหรือมีคนถามในกระทู้ว่า อวป.ในรูปนี้เป็นปืนยี่ห้ออะไรรุ่นใด

อะไรประมาณนี้ครับตัวย่อ ให้พิมพ์และใช้ได้สะดวกขึ้นของคำว่า อาวุธปืน

ถือว่าเป็นภาษาน่ารู้ไว้ประดับสมองเราแล้วกันครับ อาหารสมองนิดหน่อย

อวป. คือ  อาวุธปืน
ภาษาน่ารู้ และ ความหมาย
ภาษาน่ารู้ และ ความหมาย


        หมวดหมู่นี้เราจะพูดถึงเรื่อง ภาษา ที่ใช้เช่น ภาษาบางอันในเกมส์ ภาษา

หรือสิ่งที่ใช้เรียกในลักษณะจำเพาะ ที่ใช้เรียกกันเฉพาะกลุ่มหรือภาษาที่ต้องมา

ตีความ และภาษาที่คิดว่าเรา (ผู้เขียนเองอยากนำเสนอเพราะคิดว่าหลายท่าน

อาจจะอยากรู้) เช่น เดดแอร์ บอยคอต     5. อวป. คือ


    13.  สำนวนไทย


    14. สุภาษิต คำพังเพย


    15. บรมราชาภิเษก


    16. 77 จังหวัดของไทย ภาษาอังกฤษ


    17. เลี่ยงบาลี คืออะไร หมายถึงอะไร


    18. อึ้งกิมกี่ คืออะไร ที่มา หมายความอย่างไร


    19. ปราบดาภิเษก คืออะไรอินทราภิเษก คือ-   โภคาภิเษก คือ


    20.


เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาน่ารู้ ความหมาย ภาษาอังกฤษ หรือคำที่น่าสนใจบอยคอตคืออะไร ประวัติมายังไง

บอยคอต เป็นพี่น้องกับ วัลคอต เอ้ยไม่ใช่ละ (boycott หรือ บอยคอต) มาจาก

ชายคนนึงที่ชื่อว่า ชาร์ล คันนิงแฮม บอยคอต ซึ่งเป็นคนแรกที่โดนกลุ่มชาวนา

ในไอริส ต่อต้านด้วยการกระทำ ที่ปราศจากความรุนแรงเป็นการต่อต้าน อย่างสงบ อหิงสา หรือ

ที่เราเรียกในปัจจุบันภาษาไทยว่า การคว้ำบาตรนั่นเอง ซึ่งมีที่มาจากชาวนาชาว

ไอริส ที่ต่อต้านเจ้าของที่ดิน ชาวอังกฤษที่กดขี่พวกเขา โดยนำเอาชื่อของนาย

ชาร์ล คันนิงแฮม บอยคอต บุคคลแรกที่ถูก ต่อต้านโดยการที่สงบนั้นคือการที่

กดดันไม่ยอมรับบุคคลที่กดขี้พวกเขาในสังคมพวกเขา ไม่ยอมขายของไม่ยอม

ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งการรับจ้างเก็บเกี่ยวพืชผลหรือ

งานอื่นใด ที่พวกนายทุนพวกนั้นต้องการจะให้ชาวบ้านชาวนาทำให้เขาให้เช่า

ที่ดินทำไร่นา ด้วยราคาที่ไม่เป็นธรรมหนำซ้ำยังขู่จะเอาตำรวจมาไล่ชาวบ้าน

ด้วยเหตุนี้เอง เลยโดนชาวบ้าน ต่อต้านและคว้ำบาตรโดนโห่ร้องขับไล่ในทุกที่

ที่เขาไปแสดงตัวต่อหน้าสาธารณะชน ต่อมากลุ่มชาวนาชาวบ้านทั้งหลายก็ทำ

สำเร็จ โดย นาย บอยคอต คงรู้สึกว่าอั๊วะอยู่ต่อไปม่ายล่ายเลี้ยว  (ไม่ได้แล้ว)

จึงต้องอพยพออกนอกประเทศอังกฤษไปแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่

" บอยคอต " ซึ่งเป็นนามของเขาก็ยังถูกใช้ต่อมาเรื่อยๆในการต่อสู้

ต่อต้านอย่างสงบหรือการไม่ยอมรับใครหรือประใดเป็นเทศนึง ชื่อนี้ก็จะยังถูก

ใช้ต่อไป Charles Cunningham Boycott ความรู้รอบตัว ยังมีให้เราค้นหามัน

อีกเยอะ.......................

เดดแอร์ คืออะไร (dead air)


เดดแอร์ มีความหมายว่า ช่องว่างที่ถูกปิดตาย   หรือแปลตรงๆว่า อากาศตาย


เห้อเอากับเขาสิ ความหมายว่า เดดแอร์ คืออะไรนั้น ก็คือ การหยุดปล่อยให้เงียบ


ให้ว่างนานเกินไป ซักพักนึงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในวงสนทนา รายการวิทยุ หรือ


รายการทีวี การ พากษ์สดกีฬาต่างๆ เป็นอาการหยุดชะงัดเงียบไปของผู้สนทนา


ของนักพากษ์ของ พิธีกร หรือนักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ)เช่น บิ๊กแจ๊ะ กับคุณ


เอกจะราด พากษ์ฟุตบอล คู่แม่นหยู กับ ลิเวอร์พรุน อยู่ดีๆกล้องแพนไปซูม


ผู้ชายคนนึงซึ่งทั้ง 2 คนม่ายรู้จัก ทั้ง 2 ก่อนหน้านี้พากษ์อยู่ดีๆเลยเงียบ ไป


ประมาณ 10-20 วิ ประมาณไม่รู้เรื่องช่วง 10-20 วินั้นแหละที่เงียบไปเขาเรียกว่า


 เดดแอร์ ซึ่งไม่ควรจะมีบ่อยหรือนานเกินไปหรืออีกตัวอย่างนึง


นายสมหอย สอยกระโดง (นามสมมติ)  ไปสัมภาษณ์งาน ที่บริษัทแห่งหนึ่ง


เขาตอบคำถาม ได้เรื่อยๆ ตลอดเวลาที่สัมภาษณ์ แต่พอถึงคำถามว่า คิดยังไงกับ


ชื่อสมหอยเขากลับนิ่งและตอบไม่ถูก อาการนั้นแหละเขาเรียกว่า เดดแอร์ 


หวังว่าคงพอเข้าใจกันแล้วนะครับเกียรติ เขียนยังไง จำง่ายๆ


หลายคนมักสงสัยหรือเขียนผิดบ่อยๆ กับคำว่าเกียรติ นึกไม่ออก เพราะมัน

ไม่ได้ใช้คำนี้บ่อยละสิ แถมจำยากสำหรับบางคน สับสนหลายต่อหลายที จนบางที

ต้องเข้าไปพิมใน กูเกิ้ล (google)เพื่อดูคำค้นหา ที่แก้ถูกต้องแล้ว วันนี้เรามีวิธีจดจำ

 การเขียนคำว่า เกียรติ  ง่ายๆมาฝากกันขอบอกก่อนเลยนะครับว่า เอนทรี่นี้สำหรับ คนที่มีปัญหากับคำนี้และคนที่ไม่รู้และ

มีปัญหาในการเขียนคำนีเท่านั้นท่านใดรู้แล้วหรือไม่มีปัญหากับคำนี้ผ่านไปได้เลย

ไม่ใช่ประเด็น


เรามีจำการแยกคำง่ายๆเพื่อเวลาเขียนง่ายๆดีกว่า เช่น 


1.เกียรติ = เกีย - รติ  พิมตรงๆคำว่าเกีย และต่อด้วย รติ จำง่ายๆแค่เกีย ต่อด้วย 

รติ มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก


2.เกียรติ = เกียร - ติ เหมือนคุณกำลังจะเขียนเกียร์ (ของรถยนต์) + คำว่า ติ ลงไป

 เอาการันต์ออกเหลือแค่ เกียร + ติก็เป็นเกียรติ ง่ายแล้ว 2 วิธีจำง่ายๆแค่นี้สำหรับการเขียน และการพิมพ์ ไม่ได้มีตัว

ที่ต้องกด Shift ให้ยุ่งยากอยู่แล้วคำนี้คำทั่วไป สระทั่วไปรวมกันแล้วดูเหมือนจะ

ยากสำหรับบางท่าน แต่ถ้าเราแยก คำมันจำออกมาเราจะไม่สับสน สำหรับท่าน

ที่มีปัญหากับคำนี้เห็นเด็กบางคน พิมพ์ ซะ เกียด ยังกับเขียดแหนะ เห็นแล้วแปลกๆ

ดูแล้วมันจะยากอะไรหรือแค่เอาง่ายๆไว้ก่อน เลยอยากฝากไว้ถ้ามีคนเขียนไม่ได้

เพราะเห็นเยอะเหมือนกันที่เขียนผิดสลับผิดกันอยู่หวังว่าจะช่วยท่านได้ไม่มากก็

น้อยนะครับ เอาไว้เป็นความรู้สาระน่ารู้ไว้บอกกล่าวคนที่เขียนผิดบ่อยๆได้ยิ่งดีจ้า