อาณาจักรสามก๊ก
อาณาจักรสามก๊ก 


 อาณาจักรสามก๊ก ในการปกครองบ้านเมืองของจีน ราชวงศ์ฮั่นถือเป็นราชวงศ์ที่

ยิ่งใหญ่ราชวงศ์หนึ่งซึ่งได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปไกล ขับไล่ชนเผ่านอกด่าน

ออกไปจากภาคเหนือของประเทศได้ด้านทิศเหนือครอบครองแมนจูเรียและเกาหลี

บางส่วนทิศใต้ครองมณฑลกวางตุ้งและกว่างซีรวมถึงตอนเหนือของเวียดนามครั้น

บรรดาหัวเมืองใหญ่ต่างเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขุนศึกหัวเมืองต่าง ๆ พากันกระด้าง

กระเดื่องและตั้งกองกำลังส่วนตัวขึ้น ก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านไปทั่วแผ่นดิน

ราษฎรได้รับความเดือนร้อนไปทั่วจนทำให้แย่งชิงอำนาจกันในที่สุดแผ่นดินจีนแตก

ออกเป็นสามก๊กอย่างชัดเจนภายหลังจากที่โจโฉพ่ายแพ้แก่เล่าปี่และซุนกวนในการ

ศึกที่ผาแดงเมื่อปี พ.ศ. 751วุยหรือเฉาเว่ย จัดเป็นก๊กที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากที่สุด

ในบรรดาสามก๊ก ในระหว่างปีพ.ศ. 763 - พ.ศ. 808 (ปี ค.ศ. 220-265) วุยก๊กครอบ

ครองพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ปกครองโดยโจโฉต่อมาได้รับการสถาป-

นาเป็นราชวงศ์วุยโดยพระเจ้าโจผีและได้สถาปนาโจโฉเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์

วุยอีกพระองค์หนึ่ง

   วุยก๊กปกครองอาณาจักร โดยจักพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 5 พระองค์ได้แก่


  1.พระเจ้าโจผี ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 763 - 769

  2.พระเจ้าโจยอย ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 769 - 782

  3.พระเจ้าโจฮอง ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 782 - 797

  4.พระเจ้าโจมอ ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 797 - 803

  5.พระเจ้าโจฮวน ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 803 - 808


วุยก๊กถูกโจมตีและโค่นล้มราชวงศ์วุยโดยสุมาเอี๋ยน ซึ่งต่อมาภายหลังได้สถาปนา

ราชวงศ์จิ้นขึ้นแทนและรวบรวมแผ่นดินที่แบ่งเป็นก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน          จ๊กหรือสู่ฮั่น เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดยพระเจ้าเล่าปี่

เชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์ฮั่น ในระหว่างปี พ.ศ. 764 - พ.ศ. 806 (ปี ค.ศ. 221-263)

จ๊กก๊กครอบครองพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน บริเวณมณฑลเสฉวน

จ๊กก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 2 พระองค์ ได้แก่


  1.พระเจ้าเล่าปี่ ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 764 - 766

  2.พระเจ้าเล่าเสี้ยน ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 766 - 806


จ๊กก๊กมีอายุได้แค่เพียง 42 ปีก็ล่มสลายลงด้วยกองทัพของวุยก๊ก เนื่องจากการ

ปกครองแผ่นดินที่อยู่ดีกินดีแต่การทหารค่อนข้างไม่ดีหลังจากที่เสียขงเบ้งไป

จึงไม่สามารถปกป้องดินแดนตัวเองจากลูกหลานสุมาอี้ได้            ง่อหรืออาณาจักรหวูตะวันออก เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก

ปกครองโดยพระเจ้าซุนกวนในระหว่างปี พ.ศ. 765 - พ.ศ. 823 (ปี ค.ศ. 222-280)

ง่อก๊กครอบครองพื้นที่ทางด้านตะวันออกของประเทศจีนทางบริเวณตอนใต้ของ

แม่น้ำแยงซี ซึ่งคือพื้นที่บริเวณรอบ ๆเมืองหนานจิงในปัจจุบัน ง่อก๊กปกครอง

อาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 4 พระองค์ ได้แก่


  1.พระเจ้าซุนกวน ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 765 - 795

  2.พระเจ้าซุนเหลียง ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 795 - 801

  3.พระเจ้าซุนฮิว ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 801 - 807

  4.พระเจ้าซุนโฮ ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 807 - 823


ง่อก๊กเป็นอาณาจักรสุดท้ายในบรรดาอาณาจักรสามก๊กที่ล่มสลายโดยกองทัพ

ของสุมาเอี๋ยนและราชวงศ์จิ้น อาณาจักรสามก๊กก็รวมเป็นแผ่นเดียวกัน


หน้าที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ประวัติ สามก๊ก Three Kingdoms

อาณาจักรสามก๊ก