SOS คืออะไร

SOS คืออะไร 


             ตอบ SOS อาจจะ ย่อมาจาก Save Our Souls(โปรดช่วยรักษาวิญญาณของเรา)

(เซฟ อาวเวอรฺ โซลส์) เป็นคำ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือ เมื่อ

เวลามีเหตุคับขันใช้ในการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การขอความช่วยเหลือ เมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นรหัสมอร์สไว้ใช้เมื่อในภาวะฉุกเฉินเป็นสัญญาณแสดงภัยพิบัติสากล

(...  ––– ...) รหัสมอร์ส จุด 3 ขีด 3 จุด 3 ซึ่งบัญญัติตั้งแต่ปีค.ศ.1908 ให้เป็นสัญญาณ

แสดงภัยพิบัติสากล... คือตัว S --- คือตัว O ... คือตัว S ได้เป็น SOS เป็นรหัสมอร์สที่ง่ายมากและสะดวกที่

จะใช้ขอความช่วยเหลือที่เร่งด่วนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในเหตุรายทางทะเล เพราะ ชาวเรือ

ใช้แค่รหัสมอร์สในการติดต่อสื่อสารโดยเฉาะในเหตุด่วนเหตุร้ายเช่น เรือประสบอุบัติเหตุ

เรือจะล่ม ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ บางคนอาจจะแปลว่า Save Our Ship (ช่วย

เรือของพวกเราด้วย) หรือ Save Our Sea ก็ได้ (ใช้ในเรือ) แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่

ภาษาที่ใช้สื่อสารปกติหรอกครับไม่น่าจะมีคำแปลเพราะเป็นแค่รหัสมอร์สที่เข้าใจตรงกัน

ว่า ข้อความช่วยเหลือในเหตุคับขันอย่างเร่งด่วน  ศึกษารหัสมอร์สได้ ที่นี่ ครับ เอาไว้

เป็นสาระ ความรู้ ว่า SOS  มันคือรหัสขอความช่วยเหลือแล้วกันครับ

SOS คืออะไร สำหรับท่านที่สงสัยมานานคงพอทราบคตำตอบกันบ้างแล้วนะครับ