ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลสากลประเทศที่ถูก

ปิดล้อมหรือเกือบถูกปิดล้อมด้วยแผ่นดินแยกเป็นรายทวีปละกันครับ ไว้เป็นความรู้รอบตัว

กันไป

ทวีปเอเชีย

1. ประเทศคาซัคสถาน : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่ที่สุดในโลก

พรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในเอเชียกลาง

ได้แก่ คีร์กีซถาน อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน

ซึ่งเป็นทะเลปิดที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป


2. ประเทศคีร์กีซสถาน : เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน


3. ประเทศเติร์กเมนิสถาน : อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับคาซัคสถาน

อุซเบกิสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียนซึ่งเป็น

ทะเลปิดที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป


4. ประเทศทาจิกิสถาน : ภูมิภาคเอเชียกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน

จีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน


5. ประเทศเนปาล : ในเอเชียใต้ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับทิเบต

ของจีน และประเทศอินเดีย


6. ประเทศภูฏาน : ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็น

จำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน


7. ประเทศมองโกเลีย : เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่

เป็นอันดับที่สองของโลก มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้

ติดกับประเทศจีน


8. ประเทศลาว : ประเทศในอาเซียนไม่ติดทะเล  มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ

 ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก

ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกกั้นด้วย

แม่น้ำโขงเป็นบางช่วง เป็นประเทศเดียวในอาเซียน ที่ไม่ติดทะเล


9. ประเทศอัฟกานิสถาน : ภูมิภาคเอเชียใต้ มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกจรด

ประเทศอิหร่าน ทางทิศใต้และตะวันออกติดปากีสถาน ทางทิศเหนือติดเติร์กเมนิสถาน

 อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน ส่วนทางทิศตะวันออกสุดติดประเทศจีน


10. ประเทศอุซเบกิสถาน : ทวีปเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มี

ทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศอัฟกานิสถานในทวีปเอเชียใต้ ประเทศ

คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลอารัล

เป็นทะเลปิดที่อยู่ในเอเชียกลาง อยู่ระหว่างประเทศคาซัคสถานกับสาธารณรัฐ

คาราคัลปัคสถานซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศอุซเบกิสถาน


11. ประเทศอาเซอร์ไบจาน : เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เป็น

จุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศ

ตะวันออกจรดทะเลแคสเปียน เป็นทะเลปิดที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป


12. ประเทศอาร์มีเนีย : ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี

ทางทิศตะวันตก ติดต่อกับจอร์เจียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอาเซอร์ไบจานทางทิศ

ตะวันออก และทางทิศใต้ติดต่อกับอิหร่านและรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน

 (เป็นดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน)


ทวีปยุโรป


1. ประเทศโคโซโว หรือ คอซอวอ : ในคาบสมุทรบอลข่าน ติดกับประเทศเซอร์เบีย

ทางทิศเหนือ มอนเตเนโกรทางตะวันตก แอลเบเนียและสาธารณรัฐมาซิโดเนียทางใต้


2. สาธารณรัฐเช็ก : ภูมิภาคยุโรปกลาง พรมแดนทางตอนเหนือจรดประเทศโปแลนด์

ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือจรดเยอรมนี ทางใต้จรดออสเตรีย และทาง

ตะวันออกจรดสโลวาเกีย


3. ประเทศซานมารีโน : เป็นประเทศในยุโรปใต้บนเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบ

โดยประเทศอิตาลี ถูกล้อมรอบทุกด้านโดยประเทศเดียว


4. ประเทศเซอร์เบีย : เซอร์เบียมีอาณาเขตติดต่อกับฮังการีทางทิศเหนือ ติดต่อกับ

โรมาเนียและบัลแกเรียทางทิศตะวันออก ติดต่อกับมาซิโดเนียและแอลเบเนียทางทิศใต้


5. ประเทศเบลารุส : ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกัยรัสเซีย

ยูเครน โปแลนด์ ลิทัวเนีย และลัตเวีย


6. ประเทศมอลโดวา : ยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างประเทศโรมาเนียทางทิศตะวันตก

และประเทศยูเครนทางทิศตะวันออก มีพรมแดนกับโรมาเนียตามแม่น้ำพรุต (Prut River)

และแม่น้ำดานูบ (Danube River)


7. มาซิโดเนีย : ประเทศสมัยใหม่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เป็นรัฐอิสระ

บนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้


8. ประเทศลักเซมเบิร์ก : เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส

และด้านตะวันตกติดกับเบลเยียม


ต่อหน้า 2 >> ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 2

ตามกันต่อหน้าที่ 2 นะครับผม