ขนาดพื้นที่ในอาเซียน ใครใหญ่สุด


ขนาดพื้นที่แต่ละประเทศในอาเซียน


หมวด >> อาเซียน


ตอบ อินโดนีเซีย มีพื้นที่  1,904,443 ตารางกิโลเมตร   เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่

ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่าง

มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก


อันดับ 2 ประเทศพม่ามีพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร


อันดับ 3 ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร


อันดับ 4 ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ 329,847 ตารางกิโลเมตร


อันดับ 5 ประเทศเวียดนามมีพื้นที่  331,690  ตารางกิโลเมตร


อันดับ 6 ประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นที่ 299,404  ตารางกิโลเมตร


อันดับ 7 ประเทศลาวมีพื้นที่ 236,880 ตารางกิโลเมตร


อันดับ 8 ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ 181,035  ตารางกิโลเมตร


อันดับ 9 ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีพื้นที่ 5,770 ตารางกิโลเมตร


อันดับ 10 ประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่ 710 ตารางกิโลเมตร


► รวมแล้วประเทศในอาเซียนมีพื้นที่ ประมาณ 4,479,472 ตารางกิโลเมตร

 (ตร.กม.)โดยประมาณนะครับ ย้ำว่าโดยประมาณเพราะบางแหล่งข้อมูลก็ไม่

เท่ากันคลาดเคลื่อนกันไม่มากเท่าไหร่นัก โดย อันดับ 5-10 5 ประเทศรวมกัน

มีพื้นที่ รวมกัน ประมาณ1,055,489 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.)ซึ่งถึงจะเกินครึ่ง

นึงของพื้นที่ ประเทศอินโดนีเซียที่พื้นที่ กว่า 1,900,000 ตารางกิโลเมตร

มาพอสมควร แต่ก็ยังห่างไกลมากซึ่งต้องรวมพื้นที่ของไทย และ มาเลเซีย

เข้าไปด้วย จะมี 1,898,451ถึงจะใกล้เคียงพื้นที่ของอินโดนีเซียซึ่งถ้ารวมพม่า

อันดับที่ 2 เข้าไปด้วยแล้ว ถึงจะมีพื้นที่มากกว่าอินโดนีเซียประมาณ

670,000เศษๆ ขนาดพื้นที่แตกต่างกันก็มากกว่าประเทศไทยทั้งประเทศ

ที่มีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร