หลังคาโลก คืออะไร
หลังคาโลก คืออะไร

          หลังคาโลก คือฉายาของ ที่ราบสูงทิเบต Tibetan Plateau ซึ่งตั้งอยู่ใน

เขตการปกครองของประเทศจีน* เขตปกครองตนเองทิเบต ของจีนเป็นเขตที่ราบสูงใน

ทวีปเอเชียตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย ทิเบตเป็นบริเวณที่

สูงที่สุดในโลก มีระดับความสูงเฉลี่ย 4,900 เมตร ที่ราบสูงทิเบตตั้งอยู่ทางตะวันตก

เฉียงใต้ของประเทศจีน ทิเบต และ มณฑลชิงไห่ มีพื้นที่บางส่วนในลาดักแคว้น

แคชเมียร์ เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีเนื้อที่ 2.2 ล้านตารางกิโลเมตร(ประมาณ 5 เท่าของ

ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่) มีความสูงโดยเฉลี่ย 4,600 - 5,000  เมตร จากระดับ

น้ำทะเล อย่างสูงอะ จึงได้รับสมญานามว่า "หลังคาโลก" เป็นที่ใฝ่ฝันของนักเดินทาง

ที่ต้องไปท้าทายธรรมชาติอีกอย่างนึงเลย  เขตที่ราบสูงทิเบตนั้นมีภูเขาล้อมรอบ 3 ด้าน 

คือทางทิศเหนือมีเทือกเขาคุนหลุนทิศใต้มีเทือกเขาหิมาลัย และทาง ทิศตะวันตกมี

เทือกเขาคาราโครัม ที่ราบสูงทิเบตในประเทศจีนเป็นที่ราบสูงมีขนาดใหญ่และสูงที่สุด

ในโลก มี แผ่อาณาเขตจากเหนือถึงใต้ ประมาณ 1 พันกิโลเมตรและจากตะวันออกถึง

ตะวันตก 1,600 กิโลเมตร


    พื้นที่ที่ราบสูงทิเบตทั้งหมดยังรวมถึงบางพื้นที่ของประเทศภูฏาน เนปาล อินเดีย 

ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กิซสถานที่ราบสูงทิเบตมีธารน้ำแข็งอยู่ทั่วไป 

เป็นต้นกำเนิดแห่งแม่น้ำใหญ่มากมายในเอเชีย เป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญ

หลายสายได้แก่ แม่น้ำเหลือง แม่น้ำแยงซี แม่น้ำสินธุ แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำโขง แม่น้ำ

พรหมบุตร  (เอาไว้เป็นความรู้รอบตัว ได้นะ)


    ที่ราบสูงธิเบตมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากทำให้มีอากาศเบาบางอุณหภูมิค่อน

ข้างต่ำ ที่ราบสูงธิเบตจึงเป้นที่สนใจของนักชีววิทยาและนักภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์

ที่จะศึกษาลักษณะของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนอีกด้วย