สหภาพโซเวียต (Soviet Union)


สหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียต หรือ สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต  (Soviet Union)

หรือThe Union of Soviet Socialist Republics - USSR เคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่

เป็นมหาอำนาจระบอบคอมมิวนิสต์ที่สำคัญเป็นขั่วอำนาจลำดับต้นๆของโลก

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยูเรเชีย (ทวีปยุโรปกับเอเชีย ในสมัยล้านปีที่แล้ว

ที่แผ่นเปลือกโลกยังอยู่ในอีกรูปนึง)คือง่ายๆว่า สหภาพโซเวียตนั้นมีเนื้อที่อยู่ในยุโรปและเอเชีย กินอาณาเขตของ 15

ประเทศ คือ เบลารุส , ยูเครน , ประเทศรัสเซีย , ประเทศอาร์เมเนีย , ประเทศ

อาเซอร์ไบจาน , ประเทศคาซัคสถาน , คีร์กีซสถาน , มอลโดวา , ทาจิกิสถาน , 

เติร์กเมนิสถาน , อุซเบกิสถาน , จอร์เจีย , เอสโตเนีย , ลัตเวียและลิทัวเนีย

ก่อตั้งเกิดขึ้นเมื่อใด : การก่อตั้งขึ้นของสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นหลังจากที่การปฏิวัติ

รัสเซีย ค.ศ. 1917 ถึงจุดสูงสุด สามารถโค่นล้มการปกครองของกษัตริย์ คือ

พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 (พระองค์เดียวกับที่รัชกาลที่5 เสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรี

ซึ่งมีผลให้สยามเป็นที่รู้จักมากขึ้น) แต่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 นั้นก็ไม่สามารถจัด

การบ้านเมืองของตนเองได้ไม่สามารถจัดการกับความไม่สงบภายในประเทศ

แพ้สงครามกับญี่ปุ่นการรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็ไม่สามารถบัญชากองทหาร

บัญชากองทัพควบคุมกองทัพไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ประชาชนชาวรัสเซียไม่พอใจและ

ก่อการประท้วง พระองค์ยังปล่อยให้เกิด บักบวชลัทธินอกรีตขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ

รัสปูติน จึงโดนคณะปฏิวัติบอลเชวิก บังคับให้ทรงสละราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2460

(ค.ศ. 1917) ทรงถูกจำและถูกปลงพระชนม์อย่างทารุณพร้อมด้วยพระราชวงศ์หลาย

พระองค์ และได้เกิด


   องค์กรร์การเมืองที่ปกครองประเทศมีพรรคเดียว คือ   พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

สหภาพโซเวียต เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองสหภาพโซเวียตและเป็นสถาบัน

หรือองค์กรที่มีอำนาจและบทบาททั้งทางด้านนิตินัยและพฤตินัยในการกำหนด

ดำเนินนโยบายต่างประเทศ อำนาจในการบริหารและตัดสินใจมาจากกลุ่มบุคคล

ชั้นนำในคณะกรรมการการเมือง หรือ 'โปลิตบูโร' (คณะกรรมการบริหารพรรค

การเมือง มักใช้กับพรรคคอมมิวนิสต์) ซึ่งผู้ก่อตั้งคือ วลาดีมีร์ เลนิน ประธานสภา

ประชาชนแห่งสหภาพโซเวียต และ ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งรัสเซีย

  สหภาพโซเวียต มีส่วนสำคัญมากในสงครามโลกครั้งที่ 2  เมื่อกองทัพ

แดงได้ทำลายกองทัพนาซีจนย่อยยับ และยึดครองกรุงเบอร์ลินได้แล้วสหภาพ

โซเวียตได้ทำการก่อตั้งรัฐสังคมนิยมในประเทศที่โซเวียตยึดครองจากฝ่ายนาซี

ในแนวรบด้านตะวันออก จนเกิดเป็นโลกตะวันออกซึ่งเป็นหนึ่ง

ขั้วมหาอำนาจในช่วงสงครามเย็น


- ลิ้งที่แนะนำ

- การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

- ประเทศที่แยกตัวจากโซเวียต กลุ่มประเทศ CIS


ในยุคสมัยนี้รัสเซียยุคใหม่ก็ยังมีกลิ่นอายทางการเมืองแบบโซเวียตและยังพยายาม

กีดกันการจัดการโลกของอเมริกาและมีหลายประเทศที่ขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลก

มากมาย เช่น จีน และ อินเดียของ เอเชียและ อังกฤษ ขั้วเก่าพันธิมิตร สหรัฐอเมริกา

รวมไปถึง เยอรมันในยุคใหม่ที่มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแบกกลุ่มสหภาพยุโรปเอาไว้