ชื่ออย่างเป็นทางการประเทศในอาเซียน


ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ 10 ประเทศอาเซียน

หมวด >> อาเซียน

     ชื่ออย่างเป็นทางการเวลาเราพูดถึงเรื่อง ชื่อประเทศเราก็แค่เรียกชื่อง่ายๆสั้นๆ

ว่าอะไรยังไง ซึ่งในอาเซียนเรานั้นประเทศต่างๆก็มีชื่ออย่างเป็นทางการและชื่อ

ประเทศอย่างเป็นทางการนั้นจะสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ต่างๆที่ประเทศนั้น

ต้องการจะเสนอได้ดี เช่น สาธารณรัฐ... ราชอาณาจักร ...

สาธารณรัฐประชาธิปไตย.... ย้ำนะครับว่าเป้นสิ่งที่ประเทศนั้นๆต้องการจะ

สื่อออกมาผ่านชื่อประเทศ แต่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเสมอไป เช่น

ระบอบการปกครอง , ศาสนา เป็นต้น แต่เวลาเราเรียกทั่วไป ง่ายๆ สั้นๆพอ

เข้าใจ อย่างเช่น ไทย , ลาว ,เขมร(กัมพูชา) , พม่า , สิงคโปร์ , ฟิลิปปินส์ ,

อินโดนีเซีย , มาเลเซีย , บรูไน , เวียดนาม

ประเทศเหล่านี้แม้กระทั่งไทยเองก็มีชื่ออย่างเป็นทางการชื่อเต็มๆที่ใช้เรียกกัน

อย่างเป็นทางการ มาดูกันว่า


10 ประเทศอาเซียน มีชื่อประเทศเป็นทางการ เต็มๆว่าอะไรกันมั่ง พร้อม

เมืองหลวง , ระบอบการปกครอง
1. ประเทศ : กัมพูชา  ( Cambodia )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (  Kingdom of Cambodia )


   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขภายใต้ฐธรรมนูญ 
2. ประเทศ : ไทย  ( Thailand )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรไทย  ( Kingdom of Thailand )


   ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
3. ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม  ( Brunei Darussalam )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : เนการาบรูไนดารุสซาลาม ( Negara Brunei

Darussalam )


   ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
4. ประเทศ :  พม่า หรือ เมียนมาร์ ( Myanmar )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  ( Republic of the Union

of Myanmar )


   ระบอบการปกครอง : ปกครองด้วยระบบเผด็จการทหาร ปกครองโดย

รัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ 
5. ประเทศ : ฟิลิปปินส์  ( Philippines )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ( Republic of the Philippines )


   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้า

ฝ่ายบริหาร 
6. ประเทศ : มาเลเซีย  ( Malaysia )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : มาเลเซีย  ( Malaysia )


   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
7. ประเทศ : ลาว  ( Laos )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

( Lao People’s Democratic Republic )


   ระบอบการปกครอง : การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

(ทางการลาวใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยประชาชน) 
8. ประเทศ : เวียดนาม  ( Vietnam )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( Socialist Republic

of Vietnam )


   ระบอบการปกครอง :  ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจ

สูงสุดเพียงพรรคการเมืองเดียว 
9. ประเทศ : สิงคโปร์  ( Singapore )


   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์  ( Republic of Singapore )


   ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข


 

10. ประเทศ : อินโดนีเซีย  ( Indonesia )


    ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ( Republic of Indonesia )


    ระบอบการปกครอง : การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ

มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ