คาบสมุทรมลายู คือ

คาบสมุทรมลายู ( Malay Peninsula )


             คาบสมุทรมลายู หรือ แหลมมลายู ( Malay Peninsula ) อยู่ตรงไหน

คาบสมุทร หมายถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีน้ำล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน  แน่นอนมัน

ต้องอยู่ในเขตของภูมิภาค อาเซียน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) โดยมีความครอบคุลม

พื้นที่ของ 4ประเทศในอาเซียนคือ ราชอาณาจักรไทย , มาเลเซีย ,  สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์(พม่า)  และ สาธารณรัฐสิงคโป คาบสมุทรมลายูเป็นคาบสมุทรที่

อยู่ใต้สุดของทวีปเอเชียโดยสุดปลายแหลมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เริ่มต้นจาก ทางใต้

ของพม่า ลงมาภาคใต้ของไทยที่บริเวณจังหวัดระนอง ยาวลงไปยัง มาเลเซียตะวันตก

ที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยและสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์ ชายฝั่งด้านตะวันตก

เฉียงใต้แยกออกจากเกาะสุมาตราด้วย

ช่องแคบมะละกามีเกาะบอร์เนียวที่เป็นที่ตั้งของ ประเทศมาเลเซีย (มาเลตะวันออก)

ปรเทศอินโดนีเซียและประเทศบรูไน อยู่ทางตะวันออกในทะเลจีนใต้
พื้นที่ ของแหลมมลายู (คาบสมุทรมลายู)


ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ส่วนใต้สุดของประเทศพม่า


ตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ภาคใต้ของประเทศไทย


ตอนใต้ทั้งหมด คือ ส่วนของประเทศมาเลเซีย เรียกว่า มาเลเซียตะวันตก


 (ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู)


เกาะที่อยู่ใต้สุด คือ ประเทศสิงคโปร์          คาบสมุทรมลายูเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมี

ท่าเรือขนส่งสินค้าและจุดพักสินค้าที่สำคัญที่สิงคโปร์โดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลาง

ในการขายสินค้าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี และเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีขนาดใหญ่

และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในปัจุบันส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมลายูหรือแหลม

มลายูอยู่ในประเทศไทยคือ คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ อยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลละมุ

อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง กับ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของ

ทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร  ซึ่งมีความกว้างเพียง

44 กิโลเมตร