กษัตริย์อยุธยามีกี่ราชวงศ์ อะไรบ้าง

กษัตริย์อยุธยามีกี่ราชวงค์ อะไรบ้าง


ตอบ ในสมัยอาณาจักรอยุธยามีพระมหากษัตริย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์และ


มีราชวงศ์เยอะที่สุด


คือ  5  ราชวงศ์ ได้แก่


1.ราชวงศ์อู่ทอง : ราชวงศ์แรกที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา


    ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ : พระเจ้าอู่ทอง


    ครองราชย์นานที่สุดของราชวงศ์ : พระเจ้าอู่ทอง 20 ปี


    เด่นที่สุดในราชวงศ์ : พระเจ้าอู่ทอง (ผู้ก่อตั้งและครองราชย์นานที่สุด)


    จำนวนพระมหากษัตริย์ : 3 พระองค์2.ราชวงศ์สุพรรณภูมิ : เป็นราชวงศ์สิ้นสุดจากการเสียกรุงครั้งที่ 1


    ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ : สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือ ขุนหลวงพะงั่ว


    ครองราชย์นานที่สุดของราชวงศ์ : สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 40 ปี


    เด่นที่สุดในราชวงศ์ : สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ครองราชย์นานที่สุดใน

     อาณาจักรอยุธยาทรงจัดการอำนาจการปกครองหัวเมืองโดยเฉพาะการคาน

     อำนาจหัวเมืองเหนือ ของพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา


    จำนวนพระมหากษัตริย์ : 13 พระองค์3.ราชวงศ์สุโขทัย : สืบเชื้อสายจากกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยโดยที่ พระเจ้าบุเรงนอง

     กษัตริย์พม่าให้สถาปนาขุนพิเรนทรเทพ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือ พระองค์ในการทำ

     สงครามกับกรุงศรีอยุธยา ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยา ภายใต้การเป็น

     เมืองขึ้นของพม่า


    ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ : สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช


    ครองราชย์นานที่สุดของราชวงศ์ : สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช 21 ปี


    เด่นที่สุดในราชวงศ์ : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทรงกอบกู้เอกราชของอยุธยา

      จากพม่าได้สำเร็จ)


    จำนวนพระมหากษัตริย์ : 7 พระองค์4.ราชวงศ์ปราสาททอง : อยุธยารุ่งเรืองถึงขีดสุด ทางด้านความสัมพันธ์และการ

     ค้าขาย  กับต่างประเทศใน สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


    ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ : สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง


    ครองราชย์นานที่สุดของราชวงศ์ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 32 ปี


    เด่นที่สุดในราชวงศ์ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช


    จำนวนพระมหากษัตริย์ : 4 พระองค์5.ราชวงศ์บ้านพลูหลวง :  เป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง


    ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ : สมเด็จพระเพทราชา


    ครองราชย์นานที่สุดของราชวงศ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 26 ปี


    เด่นที่สุดในราชวงศ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองเป็น

     อย่างดี มีขุนนางสำคัญเติบโตในยุคนี้หลายท่านเช่น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี,

     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)

    จำนวนพระมหากษัตริย์ : 6 พระองค์