กษัตริย์ และ ราชวงศ์สุดท้ายของพม่า คือ


กษัตริย์ และ ราชวงศ์สุดท้ายของพม่า พม่าในอดีตเคยเป็นประเทศ เอ้อไม่สิเรียกว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ มาก่อนที่จะโดน

พิษของการล่าอาณานิคม จากอังกฤษทำให้ประเทศต้องตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติ

กษัตริย์ของพม่าก็ต้องสิ้นสุดลงแบ่งเป็นชนกลุ่มน้อยต่างๆมากมาย (ยังเป็นปัญหา

อยู่จนถึงทุกวันนี้) เรามาดูกันว่า ราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองพม่าและกษัตริย์องค์

สุดท้ายที่เป็นกษัตริย์ปกครองพม่านั้นคือพระองค์ใด


ราชวงศ์สุดท้ายคือ : ราชวงศ์คองบอง 

ราชวงศ์คองบอง เป็นราชวงศ์ที่ 3 ในประวัติศาสตร์พม่า และเป็นราชวงศ์สุดท้าย

ของพม่า ก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร โดยมี

- พระเจ้าอลองพญา  เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบอง 1 ใน 3 กษัตริย์พม่า

( 3 มหาราช )ซึ่งมาจากสามัญชนที่สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นปึกแผ่น

เด่นๆเลยคือ ปราบปรามมณีปุระ(คือหนึ่งในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย)

และ กอบกู้ล้านนาคืนจากอยุธยาและประสบความสำเร็จในกรเข้ายึดครองอยุธยา 

(เสียกรุงครั้งที่ 2 ) ในรัชสมัยของ พระโอรสพระเจ้าอลองพญา คือ พระเจ้ามังระ

ที่ส่ง เนเมียวสีหบดี เข้ามากวาดต้อนผู้คนและกำลังพลจากหัวเมืองเหนือก่อน และ

ได้ส่งทัพจากทางใต้คือ มังมหานรธา เข้ามาเสริมช่วยอีกทัพหนึ่งทั้ง 2 ทัพนั้นเข้า

มาปิดล้อมอยุธยาอยู่ปีกว่าๆ ด้วยความไร้ประสิทธิภาพและการปล่อยประละเลย

ทางการทหารของอยุธยาทำให้ ต้องเสียให้แก่พม่าไปในสมัย

พระเจ้ามังระแห่งคองบอง    พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พม่าที่รบกับไทย แล้วได้

รับชัยชนะจนอยุธยายับเยินที่สุดเท่าที่เคยมีมา


กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของพม่า :  พระเจ้าธีบอ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งพม่า 

ต้องยอมประกาศสงครามกับอังกฤษอีกครั้ง เนื่องจากถูกอังกฤษเอาเปรียบเรื่องการ

ค้าไม้ จนในช่วงท้ายนั้นไม่สามารถต้านทานเทคโนโลยีและความทันสมัยทางทหาร

ของอังกฤษได้ พระเจ้าธีบอถูกบังคับให้สละราชสมบัติและประกาศยกเลิกระบอบ

กษัตริย์ในพม่าอังกฤษได้นำไปประทับที่รัตนคีรี ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ใกล้ทะเล

อาหรับ เสมือนการเนรเทศพระองค์ออกไปจากอำนาจปกครองดินแดน และทรง

สวรรคตในวันที่ 19 ธันวาคม 1916 พระมเหสีได้รับอนุญาตให้อาศัยในย่างกุ้งได้จน

สิ้นพระชนม์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 1925


ราชวงศ์คองบองเป็นราชวงศ์ที่มีความแข็งแกร่งในยุคเริ่มแรกถึงพระเจ้ามินดง

ที่พยายามปฏิรูปการปกครองและต่อสู้กับอังกฤษจนไม่สามารถต้านทานการล่า

อาณานิคมลงได้และในช่วงประเจ้าธีบอ พยายามเอาฝรั่งเศสเข้ามาถ่วงดุลและ

พยายามปรับเงินอังกฤษที่เอารัดเอาเปรียบในเรื่องการค้าขายจนเป็นเหตุให้

เกิดสงครามครั้งสุดท้ายที่ทำให้พม่าสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ และราชวงศ์สุดท้าย

ของพม่า