บรมราชาภิเษก คือ coronationบรมราชาภิเษกบรมราชาภิเษก coronation บรมราชาภิเษกเพื่อเป็นความรู้รอบตัวแก่ผู้อ่านได้เข้าใจ

พระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เรียกว่าพระราชพิธีบรมราชา

ภิเษก  ของพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์ซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญสำหรับประเทศ

ที่มีพระมหากษัตริย์หรือพระจักรพรรดิเป็นประมุข พิธีพระบรมราชาภิเษกถือเป็น

พิธีที่ต้องทำเพราะเป็นการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติว่าเป็นพระราชาธิบดีของประเทศ

นั้นโดยสมบูรณ์แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมราชาภิเษก


เป็นเสมือนการแสดงให้ประชาชนในประเทศได้รับรู้โดยทั่วกันว่า ประเทศได้มี

ประมุข และถือเป็นการให้การยอมรับจากประชาชนทั้งมวล ว่าคือกษัตริย์ที่พวกเขา

เคารพและจะคอยดูแลปกป้องพวกเขา ช่วยเหลือเมื่อประชาชนมีทุกข์ดูแลเมื่อ

ยามเกิดภัย คอยเป็นห่วงและให้ข้อคิดเตือนใจ แบบที่ในหลวงของเราทรงทำ

ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

กับพิธี บรมราชาภิเษก   ในต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกัน พระราชพิธีราชาภิเษกเป็น

พิธีกรรมอันมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ต่อความเป็นรัฐชาติเพื่อเป็นการผูกเอา

สัญลักษณ์ของรัฐเข้ากับพระมหากษัตริย์ บ่อยครั้งที่พระราชพิธีราชาภิเษกจะมี

พิธีเจิม (anointing) ด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ (holy oil) หรือด้วยน้ำมนต์ หรือตามหลัก

ปฎิบัติของแต่ละรัฐแต่ละประเทศ