การเลิกทาสไพร่ในรัชกาลที่ 5 ดียังไง
การเลิกทาสไพร่ในรัชกาลที่ 5

  การเลิกทาสในสมัยของรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ไทย* ซึ่งมีเหตุการทางหน้า

ประวัติศาสตร์ไทย* มากมายในสมัยนี้ อย่างเช่น การเสียดินแดน* การเลิกทาส

การพัฒนาประเทศให้ก้าวทันตะวันตกการสเด็จประพาสยุโรปของเจ้านายราชวงศ์

จักรี การปรับปรุงระบอบการปกครอง รวมไปถึงการตั้งกองทัพแบบตะวันตกครั้งแรก

การกระจายอำนาจจากขุนนางและหัวเมืองเพื่อป้องกันเหตุ แต่สิ่งสำคัญที่เป็นสิ่งที่

ได้รับการยกย่องจารึกไว้เรื่องนึงไม่แพ้เรื่องอื่นคือการเลิกทาส วันนี้เราเลยจะมาดู

กันว่าการเลิกทาสและไพร่นั้นมีผลดีอย่างไรกับสังคมไทยในสมัยนั้นบ้าง


ผลดีของการเลิกทาสและไพร่


1. เกิดความเป็นธรรม ในสังคม สถานะทางสังคมแม้ยังดูเหมือนคนละชั้นแต่โดย

สถานะแล้วคุณค่าความเป็นคนนั้นเท่ากัน พลเมืองทุกคนมีฐานะเท่ากันหมด ไม่ต้อง

เป็นไพร่สังกัดนาย2. สามารถเกณฑ์ชายเข้ารับราชการเป็นทหารหลวงได้มากขึ้นเพราะก่อนนี้ทาสไพร่

นั้นอยู่ในสังกัดมูลนายเสียมากทำให้  ทำให้กำลังคนจำนวนมากไปอยู่ในสังกัดมูลนาย

ทำให้ส่วนกลางเหลือให้เกณฑ์มาเป็นทหารประจำการมีน้อยทหารของประเทศต้อง

พึ่งอิทธิพลพวกนี้เยอะพอเลิกทาส สามารถจัดการกองทหารแบบตะวันตกไว้ป้องกัน

ประเทศได้ ระบบไพร่สังกัดมูลนาย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตั้งกองทัพสมัยใหม่ จึง

เป็นผลดีของการเลิกทาส3. ลดอำนาจหัวเมืองและบรรดาผู้มีอิทธิพล มากขึ้นเพราะมีไพร่ทาสในครอบครอง

น้อยลงจะทำการอะไรก็ลำบากมากขึ้น อันจะส่งผลต่อความวุ่นวายในบ้านเมืองได้

เพื่อเป็นการควบคุมพระราชอาณาจักรได้เป็นปกติที่สุด4. เงินรายได้ของประเทศในระบบศักดินามักกระจายอยู่ในระบบขุนนางและมูลนาย

ซะส่วนใหญ่ทำให้รายได้ตกไปอยู่ในท้องพระคลังน้อยมาก เมื่อจัดการเลิกทาส

ปฏิรูปการปกครองแล้วจัดระเบียบใหม่ทำให้ประเทศสามารถเก็บรายได้เข้ามาใน

ท้องพระคลังนำมาพัฒนาประเทศได้มากขึ้นหลายเท่าตัว เป็นการรวบรวมเงินรายได้

ของแผ่นดินจากที่ต้องไปอยู่ที่ขุนนางให้กลับมาอยู่ในท้องพระคลังเพราะมีเหตุที่ต้อง

ใช้เงินถุงแดง* เอามาประคับประคองในตอนที่ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้ฝรั่งเศส

เงินในท้องพระคลังแทบไม่เหลือเลย5. เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตก ที่จะมองว่าประเทศเราล้าหลัง

ยังมีระบบนี้อยู่เพราะมันแสดงถึงความเท่าเทียมกันในบ้านเมืองไม่มี จึงต้องปรับ

เปลี่ยนสภาพสังคมเสียใหม่ให้ทันเขา ไม่อยากถูกชาติอื่นดูถูกว่าเรายังเป็นบ้านป่า

เมืองเถื่อน ที่เขาจะได้มายึดเอาไปง่ายๆทุกวันนี้เราอยู่กันอย่างมี อิสระสิทธิเสรีภาพ

ไม่ต้องเป็นทาส ไพร่แก่ใครมีแผ่นดินอยู่มีภาษาใช้มีทุกอย่างที่คนทุกคนจะสามารถ

ไขว่คว้าไม่ถูกจำกัดสิ่งใด จงตอบแทนประเทศชาติและทำตัวให้เป็นคนดี