นิยามของ ไดเมียว ไดเมียวคืออะไร
นิยามไดเมียวคืออะไร


 ไดเมียว คือผู้ครองเมือง ผู้ครองแคว้นที่มีอำนาจมากพอจะขึ้นมาเป็นโชกุนได้

เป็นตำแหน่งเจ้าเมืองที่มีความสำคัญรองลงมาจากโชกุนและไดเมียวจากหลาย

ตระกูลก็ได้เป็นโชกุนในเวลาต่อมามีความสำคัญกับการเมืองการปกครองการ

ทหารของญี่ปุ่นในสมัยระบอบฮัน เป็นอย่างมาก


โตกุกาวะ อิเอยาสุ

นิยามของ ไดเมียว


1. เจ้าเมือง เจ้าแค้วน :


2. ต้นสังกัดซามูไร : ซามูไร คือผู้รับใช้ไดเมียว คอยทำหน้าที่ต่างๆแบ่งขั้นหลาก

หลาย ไดเมียวที่จะขึ้นเป็นใหญ่ต้องมีซามูไรที่เก่งกาจอยู่ในมือด้วยเช่นกัน


3. โชกุน : ไดเมียวที่แข็งแกร่งจะได้ขึ้นมาเป็นโชกุน ไดเมียวผู้ชนะจะได้ขึ้นมา

เป็นผู้ปกครองไดเมียวทั้งปวงมีอำนาจสูงสุดถึงแม้ไม่ได้เป็นโชกุน เพราะมาจาก

ตระกูลต่ำ ตระกูลชาวนาซึ่งไม่มีบารมีพอแต่ก็มีอำนาจเหนือไดเมียวอื่น อย่าง

โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ  ก็ขึ้นเป็นโชกุนไม่ได้ (แต่สุดท้ายก็เป็น คัมปะกุ หรือผู้สำเร็จ

ราชการแทนจักรพรรดิ) มีอำนาจล้นเหลืออยู่ดี


4. ลูกหลานโชกุน : เป็นลูกหลายสายตระกูลของโชกุน ทั้งสาขาหลักและสาขา

ย่อยที่ลงมาปกครองตามเมืองต่างๆ


5. ผู้บริหาร : ไดเมียวจะแบ่งเป็น 3 ชั้นคือ ชินปังคือ ฮังที่ปกครองโดยไดเมียว

ซึ่งเป็นเครือญาติหรือสาขาย่อยของตระกูลโตกุกาวะ


 ไดฟุไดเมียว คือไดเมียวคนสนิทรับใช้โชกุนมีอำนาจในการบริหารงานของรัฐบาล

ทหาร บาคุฟุ


โทซะมะ ไดเมียวจากแคว้นห่างไกล ที่ไม่มีบทบาทมากมายนักในการบริหาร ไดเมียว

ที่สืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองแคว้นใหญ่ในยุคเซ็งโงะกุที่ถูกผนวกให้เข้ามาอยู่ใน

อำนาจโชกุน


6. ท่านรอง :  เป็นตำแหน่งเจ้าเมืองหรือเจ้าแคว้นที่มีความสำคัญรองลงมาจากโชกุน

อยู่ภายใต้การปกครองของโชกุนหรือจักรพรรดิ (ส่วนใหญ่จะโชกุนมากกว่านะ)


7. ผู้เปลี่ยนแปลง : พลังของไดเมียวถ้ารวมตัวกันก็สามารถงัดข้อกับโชกุนได้

อย่างไดเมียวระดับ โทซะมะที่งัดกับโชกุนในช่วงปลายโทกุกาวะ โดยยกเรื่องการคืน

อำนาจให้องค์จักรพรรดิก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลครั้งใหญ่ในการปกครองของญี่ปุ่น

หรือการปฏิรูปเมจิ


8. อดีตเจ้านายของโรนิน : อย่างพวกโรนินทั้ง 47 ที่นายตัวเองเป้นไดเมียวโดน

ยั่วยุจากขุนนางในเอโดะจนทำผิดพลาดนำมาซึ่งความตายซามูไรนับร้อยชีวิตของ

เขาจึงต้องตกเป็นโรนิน (ซามูไรไร้นาย ไร้ผู้ให้รับใช้) จึงมีเรื่องการแก้แค้นกู้เกียรติ

ของเจ้านายนำโดย โรนิน 47 คน กลายเป็นตำนานแห่งความซื้อสัตย์และวิถีแห่งบูชิโด


9. ตัวประกัน : ในยุคของโชกุนตระกูลโตกุกาวะนั้น ไดเมียวต้องมีปราสาทอยู่ในเอโดะ

และต้องมาอยู่เป็นคล้ายๆตัวประกันอยู่ในเอโดะพร้อมครอบครัว1 ปี และกลับไปบริหาร

ดูแลแคว้นอีก 1ปี และปีต่อก็กลับมาเอะโดะอีกสลับไปมาอยู่อย่างนั้นเพื่อเป็นการลด

ทอนกำลังและอำนาจของไดเมียวที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของโชกุน


10. ผู้ปกป้อง : จากข้อข้างบนไดเมียวอาจจะเป็นผู้ทำลายโชกุนได้หรือขึ้นมาเป็น

โชกุนแทน แต่อย่างไรนั้นไดเมียวก็ยังเป้นพวกที่ปกป้องโชกุนได้เช่นกันรวมถึงป้องกัน

ประเทศจากต่างชาติ เป็นชนชั้นซามูไรที่ต้องคอยปกป้องดูแลเขตแคว้นและประชาชน

ของตน เพราะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง แม่มีหน้าที่แม่ ชาวนามีหน้าที่ทำนา ซามูไร

ก็มีหน้าที่ของตัวเองเช่นกันซึ่งพวกเขาคือผู้ปกป้อง ถ้าเห็นว่าสิ่งใดเป็นภัยก็กำจัด

สิ่งใดสมควรปกป้้องก็สู้ปกป้องจนตัวตายไว้ซึ่งศักศรีดิ์เกียรติของตนและพวกพ้อง