มารยาท

มารยาท

หมวดหมู่ >>> มารยาท


           บทความหมวดหมู่นี้รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ เช่น 


มารยาทบนรถประจำทาง มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทต่างๆใช้เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันใน


สังคมอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม


และที่สำคัญ จะได้ไม่มีใครมาด่าบุพการีเราเอาได้ว่าไม่สั่งไม่สอนมารยาท