อาณาจักร ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (2)
จักรวรรดิอาณาจักร ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก


  จากหน้าแรก  จักรวรรดิอาณาจักร ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  มาต่อกันอีก 5อันดับใน

หน้านี้เลยครับ
6. ราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) : หรือราชวงศ์แมนจู ค.ศ.1644–1912ที่สามารถ

เข้ามาปกครองดินแดนจีนได้จากการเปิดประตูกำแพงเมืองจีนที่ด่านซันไห่กวน ของ

อู๋ ซานกุ้ยราชวงศ์ชิงนั้น รุ่งเรืองและเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองแผ่นดินจีน

(ถึงจะไม่ใช่ชาวฮั่นก็เถอะ)โดยมีดินแดนอาณาเขตคือแผ่นดินจีนทั้งหมด มองโกเลีย

บางส่วนของรัสเซียในปัจจุบัน บางส่วนของพม่าในปัจจุบัน  ธิเบต บางส่วนของ

ทาจิกิสถานและปากีสภานในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งมีดินแดนอยู่ถึง 14ล้าน 7 แสน

ตารางกิโลเมตร 14,700,000  ตารางกิโลเมตร


7. ราชวงศ์หยวน (ราชวงศ์หยวน) : ค.ศ.1271–1368 (อาจนับเป็นส่วนนึงของ

จักรวรรดิมองโกลก็ได้เพราะในยุคหลังนั้นลูกหลานเจนกิสข่านได้แยกดินแดนออก

มาปกครองกันเองหมดแล้ว)ก่อตั้งขึ้นเมื่อกุบไลข่านโค่นอำนาจราชวงศ์ซ่งลง แล้ว

เปิดศักราชชาวมองโกลครองประเทศจีน ตั้งกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวง (สมัยนั้นชื่อว่า 

เมืองต้าตู) กุบไลข่านยังพยายามขยายดินแดนไปกว้างไกลมาก ปกครองด้วย

คุณธรรม เป็นกษัตริย์ชาวมองโกลคนเดียวที่ชาวจีนยอมรับ มีอาณาเขตปกครองถึง

14,000,000 ตารางกิโลเมตร (14 ล้านตารางกิโลเมตร) ครอบคุลมดินแดน แผ่นดิน

จีนส่วนใหญ่ มองโกเลีย รัสเซียในปัจจุบันบางส่วน


8. จักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส (French colonial empire) : 1534–1980

มีอาณานิคมอยู่เกือบทั่วโลก ส่วนมากอยู่ในทวีปอเมริกาและแอฟริกา และบางส่วน

ของเอเชีย และ โอเชียเนีย โดยรวมมีเนื้อที่ 13,000,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น

พื้นที่ร้อยละ 8.7 ของโลกนี่แหละครับที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงของไทย มณฑลบูรพา

ฝั่งขวาแม่น้ำโขง สิบสองจุไท  เขมรส่วนนอก ล้วนแต่เป็นฝีมือ ฝรั่งเศสทั้งสิ้น

อาณานิคมของฝรั่งเศสในยุคนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกา พวก มาลี แอลจีเรีย ไนเจอ

ชาด อะไรทำนองนี้เป็นต้น


9. จักรวรรดิกาหลิปอับบาซียะห์ Abbasid Caliphate : กาหลิปราชวงศ์ที่สาม

ของจักรวรรดิอิสลามที่ปกครองโดยกาหลิป ที่มีเมืองหลวงที่แบกแดดหลังจากที่โค่น

ราชวงศ์อุมัยยะห์ออกจากบริเวณต่างๆ ยกเว้นอัล-อันดะลุส อยู่ในช่วง ค.ศ. 750–ค.ศ.

1258 เป็นช่วงต่อมาจากจักรวรรดิกาหลิปอุมัยยะห์ย้ายเมืองหลวงจากฮาร์รานไป

แบกแดดจักรวรรดิรุ่งเรืองอยู่ราวสองร้อยปีแต่ก็มาเสื่อมโทรมลงเมื่ออำนาจของตุรกี

แข็งแกร่งขึ้น ภายใน 150 ปีทีแผ่ขยายอำนาจไปทั่วเปอร์เชียจักรวรรดิอับบาซียะห์ก็

สูญเสียอำนาจให้แก่ราชวงศ์ท้องถิ่น เคยมีเนื้อที่มากที่สุดประมาณ 11,100,000

ตารางกิโลเมตร 11.1 ล้านตารางกิโลเมตร


10. จักรวรรดิโปรตุเกส Portuguese Empire : เป็นหนึ่งในจักรวรรดิอาณานิคม

ของโลกจักรวรรดิแรกที่มีดินแดนในหลายทวีปที่รวมทั้งอเมริกาใต้, แอฟริกา, อินเดีย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปกครอง และเป็นจักรวรรดิอาณานิคมที่รุ่งเรือง

อยู่นานที่สุดในยุโรปที่รุ่งเรืองอยู่เป็นเวลาเกือบห้าร้อยปีตั้งแต่การพบบราซิลในปี

ค.ศ. 1500 จนกระทั่งถึงการคืนมาเก๊าในปี ค.ศ. 1999 ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่า

จักรวรรดิสเปน และ จักรวรรดิฝรั่งเศส เริ่มจากการสำรวจดินแดนคล้ายสเปน และ

แสวงหาอาณานิคมก่อนหน้านั้นแค่การค้า เคยมีอาณาเขตถึง 10,400,000 ตาราง

กิโลเมตร การขยายดินแดนทำให้โปรตุเกสกลายเป็นจักรวรรดิโลกที่มีความมั่งคั่ง

อันมหาศาล จากสถานีการค้าต่างๆทั่วโลก แต่เนื่องด้วยโปรตุเกสเป็นประเทศเล็ก

มีประชากรไม่มากนักทำให้การป้องกันอาณาจักรนั้นที่อยู่ก่างไกลกันทั่วโลกนั้นทำได้

ยากทำให้ปกป้องอาณานิคมของตัวเองไม่ได้ทำให้ท้ายที่สุดอำนาจของโปรตุเกสก็

ลดทอนลงไปนอกจากนั้นการสูญเสียบราซิลซึ่งเป็นอาณานิคมที่ใหญ่ที่สุดและสร้าง

ผลกำไรให้มากที่สุดแก่โปรตุเกสในปี ค.ศ. 1822 ในช่วงการปลดปล่อยอาณานิคมใน

อเมริกา ซึ่งโปรตุเกมพอมีอาณานิคมทางแอฟริกาใต้อยู่บ้างแต่ไม่ได้ใหญ่และสร้าง

มูลค่าได้เท่าบราซิลทำให้โปรตุเกสจะฟื้นตัวกลับมายาก ผู้นำของโปรตุเกสอันโตนิโอ

 เดอ โอลิเวรา ซาลาซาร์ พยายามรักษาผลประโยชน์จากอาณานิคมไว้หลังจาก

สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเจ้าอาณานิคคมอื่นๆก็พยายามถอนตัวออกมาหมดแล้ว เขา

ทำสงครามกับอาณานิคมเพื่อปราบปรามจนกลายเป็นสงครามนองเลือดซึ่งไม่เป็นที่

ยอมรับซักเท่าไหร่ เมื่อคณะรัฐบาลของซาลาซาร์ถูกโค่นอำนาจในปี ค.ศ. 1974 ที่

เรียกกันว่าการปฏิวัติคาร์เนชัน (Carnation Revolution) หลังจากนั้นรัฐบาลโปรตุเกส

ก็เปลี่ยนนโยบายไปให้อิสรภาพของประเทศต่างๆ ที่เป็นอาณานิคมโปรตุเกสทั้งหมด

ยกเว้นมาเก๊าที่มาคืนให้แก่ประเทศจีนในปี ค.ศ. 1999 ซึ่งเท่ากับเป็นการสิ้นสุดของ

จักรวรรดิโปรตุเกส

จบแล้วนะครับสำหรับ 10 อาณาจักร จักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต